మాలిక పత్రిక Blog

సహ ధర్మపత్ని సప్తమ “కర్మ…”

సహ ధర్మపత్ని సప్తమ “కర్మ…”

ఈ మధ్యన ఒక బ్లాగ్ లో హృదయాన్ని పట్టివేసిన “షట్కర్మయుక్త” అనే కథనాన్ని చదివాక నాకు అత్యంత ఆప్తురాలైన ఒక వ్యక్తి కళ్ళల్లో కొచ్చింది. ఈ షట్కర్మలన్నీ గడిచి చాలాదూరం నడిచొచ్చిన వ్యక్తి.. షష్టిపూర్తి అయి కూడా కొంతకాలమైన వ్యక్తి. ఇప్పుడు ఈ కథనం చదివాక నేను...

చిన్నక్క & పీతాంబరం

చిన్నక్క & పీతాంబరం

ఏంటో ఈ పీతాంబరం ఇంకా రాలేదు ఎప్పుడనగా చెప్పాను “ఎక్కడ హత్యలు, దొంగతనాలు, రక్తపాతాలు జరిగినా కాస్త సృజనాత్మకత జోడించి ఆ వార్తలని తీసుకుని రమ్మన్నా . 24 గంటలు న్యూస్ చూసి , చూసి … రక్తపాతం, నేరాలు , ఘోరాలు లాంటి భయాంక భీభత్స...

మొగుడూపెళ్ళాల పద్యాలు

మొగుడూపెళ్ళాల పద్యాలు

ఆ.వె. బెడ్డు కాఫి అడిగి బెదరగొట్టగభర్త; ఉరిమి చూచు భార్య ఉష్షుమనుచు; కాఫి ఇవ్వలేని కారణ మేమన; టయము జూడు బాబు! భయము లేద? ఆ.వె.అమ్మ డ్రస్సు వేయి! ఆలస్య మౌనాకు అనుచు యేడ్చు బిడ్డ.. అయ్యొ… వనిత! ఆడు దాని బాధ అరణ్య రోదనే! సర్వ...

పూలగుత్తులు-1

పూలగుత్తులు-1

హలో దెబ్బకు ఉత్తరం చచ్చింది ఆత్మీయతా! నువ్వెక్కడున్నావ్? చుక్కలు పగలు కూడ ఉంటాయి చీకటి దయవల్ల రాత్రి కనపడతాయి. అమ్మకూడా చీపురులాంటిదే అవసరం తీరగానే వారి స్థానం మూలనే. వస్త్రాలు నేసే నేతన్నకు మిగిలేది వేమన్న రూపమేనా? వృద్ధాశ్రమానికి దానిమిస్తున్నాం డబ్బులు కాదు కన్నవారిని..

ఆంధ్ర భారత భారతి – కవిత్రయ విరచిత శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతంలోని హృద్య పద్యాలకు వ్యాఖ్యానం

ఆంధ్ర భారత భారతి – కవిత్రయ విరచిత శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతంలోని హృద్య పద్యాలకు వ్యాఖ్యానం

రాజకులైక భూషణుడు, రాజమనోహరు, డన్య రాజ తే జో జయ శాలి శౌర్యుడు, విశుద్ధ యశశ్శరదిందు చంద్రికా రాజిత సర్వ లోకు, డపరాజిత భూరి భుజా కృపాణ ధా రాజల శాంత శాత్రవ పరాగుడు, రాజ మహేంద్రు డున్నతిన్! సుందరానుప్రాసతో, సుమధుర సంస్కృత సమాసాలతో శోభిల్లిన ఈ...

మహారాజ్ఞి మండోదరి

మహారాజ్ఞి మండోదరి

శ్రీరామ చంద్రుడు సద్ధర్మ ప్రతిష్ఠ చేసి శిష్ట రక్షణ చేయడానికి దుష్టశిక్షణ చేయడానికి పుట్టినాడని, మానవ మాత్రుడు గాడని గోపీనాథ రామాయణంలో అటనట చెప్పబడిన విషయమే. శ్రీరాముని ఔన్నత్యాన్ని, ధర్మ స్వరూపాన్ని కూడ చాల సందర్భాలలో పాత్రల ముఖతః వినిపింపచేసాడు కవి. అలాంటి కొన్ని పాత్రలలో రాక్షస...

పంచామృతాలు-1

పంచామృతాలు-1

దేవి! నీ దర్శనములేని దినమున నొక కవిత రాదు, వచ్చినదేని కలుగదందు ప్రాణమొక్కింత, తెలిసెను ప్రాణమీవె నాకు, డెందము నలరించు నా కవితకు. దేవి! నీవుగాక మరొక్క దేవుడు కల డటె భువనమందు? ఒకడెవడైన నుండె నేని, అతడు, నీ శక్తినే ఒకించు కంత పొందియెకద అట్టలరుచుండె....

స్ఫూర్తి

స్ఫూర్తి

మేము ఈ పత్రిక ప్రారంభించటానికి స్ఫూర్తినిచ్చినవి మా సభ్యుల ఉత్సాహం, శ్రేయోభిలాషుల ఆలోచనలతోపాటు కొన్ని ప్రముఖ వెబ్ పత్రికలు, వెబ్ సైటులూ కూడా.ఆంగ్ల అక్షరక్రమాన్ననుసరించి వాటి పేర్లని క్రింద ఇస్తున్నాం: * ఆవకాయ * ఈమాట * పొద్దు * ప్రాణహిత * పుస్తకం * తెలుగుపీపుల్...

కృష్ణం వందే జగద్గురుం

కృష్ణం వందే జగద్గురుం

करारविंदॆन पदारविंदं मुखारविंदॆ विनिवॆशयंतं वटस्य पत्रस्य पुटॆ शयानं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि. శ్రీ కృష్ణా! కమనీయ చంద్ర ముఖుఁడా! చిద్రూప! సద్వేద్యుఁడా! శోకాదుల్ మము నాశ్రయించి, మది నిన్ జూడంగ రానీక, పల్ చీకాకుల్ కలిగించు చుండె. కనితే? శ్రేయస్కరా! మమ్ము నీ...

సరస్వతి నమస్తుభ్యమ్

సరస్వతి నమస్తుభ్యమ్

ప్రకృతిమాత అని ఒక ఏకాండీనామంతో వ్యవహరిస్తున్నప్పటికీ అనుభవంలో ఆ ప్రకృతి అంతా ఒకే శక్తిగా లేదు. నానా విభిన్నశక్తుల సమ్మేళనంగా భాసిస్తూ ఉన్నది. వీటిల్లో కంటికి దృశ్యమానమయ్యే శక్తులు కొన్ని, మన బుద్ధికి మాత్రమే గమ్యమానమయ్యే శక్తులు కొన్ని, అనుభవగోచరాలు మాత్రమే అయిన శక్తులు మఱికొన్ని. స్వయంవ్యక్తాలుగానే...