కాళోజీ

కాళోజీ మొగ్గలు

రచన: డాక్టర్ భీంపల్లి శ్రీకాంత్ తెలంగాణ మాటలను తూటాలుగా పేలుస్తూ అవినీతిపై అక్షరాయుధాలను సంధించినవాడు అధర్మంపై న్యాయపోరాటం చేసినవాడు కాళోజీ కవితలతో నిరంతరం అక్షరయుద్ధం చేస్తూనే ప్రజలను…