కౌండిన్య హాస్యకథలు

కౌండిన్య హస్యకథలు – 2 – ఇడ్లీ డే క్యాట్ వాక్ విత్ ఇడ్లీస్

రచన: రమేశ్ కలవల   ఆ రోజు ఇడ్లీ జంట తమను తాము చూసుకుంటూ ఎంతో మిడిసి పడుతున్నాయు. వాటిని చూసి అక్కడున్న రెండు వడలు “ఎందుకో…

వర్గాలు
భోషాణం
ఇటీవలి వ్యాఖ్యలు