గజల్

గజల్

రచన: సంధ్య ch అభిలాషను అందుకునే కవితేమో దొరకలేదు ఎద బాసను పంచుకునే చెలిమేమో మనకు లేదు రాలుతున్న ఆశచినుకు కురిసి కురిసి వరదాయెను నావలేక ఈదలేక…

వీడికోలు!

రచన:కుసుమ.ఉప్పలపాటి. గజల్: రాగసుధల రసికులనూ అలరించే రారాజు! పాడటమే జీవంగా భావించే మహరాజు! తెనుగు భాష మాధుర్యం ఔపోసన పట్టాడె! పలుకు తల్లి వరమల్లే జనియించే రసరాజు!…

గజల్

రచన: శ్రీరామదాసు అమరనాథ్ అల తాకగానే దరి పులకరించింది నది సొగసుతో తాను పరవశించింది . కల చెదిరి మదిలోన గుబులాయనేమో ఒక మనసుకై తనువు పలవరించింది…