తంగిరాల మీరా సుబ్రహ్మణ్యం

సద్యోగం

రచన: డా. మీరా సుబ్రహ్మణ్యం తంగిరాల ” అత్తయ్యా భోజనం చేస్తారా పొద్దుపోతోంది.” గుమ్మం దగ్గర నిలబడి అలసటగా అడుగుతున్న కోడలు సంధ్యను చూసి ముఖం చిట్లించి,…

ఆమె

రచన: డా. తంగిరాల మీరాసుబ్రహ్మణ్యం ఆ రోజు గురువారం . సాయిబాబా గుడిలో రోజుకన్నా భక్తుల సంఖ్య ఎక్కువగా వుంది . అందులోనూ ఆడవాళ్ళే అధికంగా వున్నారు.…

అమ్మ మనసు

రచన: కె. మీరాబాయి ( తంగిరాల. మీరాసుబ్రహ్మణ్యం ) శస్త్ర చికిత్స జరిగే గదిలో బల్ల మీద పడుకుని ఉన్నాడు చక్రపాణి. “ చక్రపాణీ! సిద్ధంగా ఉన్నారు…