ధనికొండ రవిప్రసాద్

లా అండ్ ఆర్డర్

రచన: ధనికొండ రవిప్రసాద్ “ఈ రోజు కొత్త కేసు లేమన్నా వొచ్చాయా? అన్నాడు “యస్.ఐ. “ఇడుగోండి సర్ ! ఈడు బీచ్ లో స్నానాని కొచ్చిన ఇంగ్లీష్…