పద్యాలు

హిమవత్పద్యములు 1

రచన: జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు మన భూమిపైన ఉత్తర ప్రాంతాలలో, ముఖ్యముగా అమెరికాలో, కనడాలో, యూరోపులో జనవరి, ఫిబ్రవరి నెలలలో ఎక్కువగా మంచు కురుస్తుంది. మంచు…

శ్రీ కాళహస్తీశ్వర శతకం నుండి పదకొండు పద్యాలు

రచన: శారదా ప్రసాద్ మిత్రులకు నమస్కారములతో, కొంతమంది శ్రేయోభిలాషులు, హితులు మిత్రులు, కార్తీక మాస సందర్భంలో ‘శ్రీ కాళహస్తీశ్వర శతకం’నుండి కనీసం పది పద్యాలను, వాటి అర్ధాలను…

దీపావళి పద్యములు

రచన: జెజ్జాల కృష్ణ మోహనరావు దీపావళికి సంబంధించిన పదములతో ఉండే వృత్తములను ఏరి పండుగ సందర్భముగా శుభాకాంక్షలతో ఇక్కడ అందిస్తున్నాను. అన్య నామములను కుండలీకరణములలో చూపినాను. *…

తల్లి *వేరు*

రచన:సందిత ధరణిన్ చాలా గొప్పది తరుమూలముతరచిచూడతగువిధిఁ! బీజాం కురమదిప్రథమాంకురమది! గురుతరమగుప్రథమమూల గుణితంబదియౌ! బలమునొసంగెడుదుంపగు తొలగింపగరోగమోషధులరూపమ్మౌ తెలియసుగంధపువేరగు పలువిషములవిరిచివేయుపరమామృతమౌ పైపైకెదుగన్ జూడక పైపైమెరుగులనుకోరిపరుగులనిడకన్ పైపైకెదుగన్ సహజుల కాపై జూపకనసూయ…

వర్గాలు
భోషాణం
ఇటీవలి వ్యాఖ్యలు