ప్రభావతి పూసపాటి

మూడు సాకులు

రచన: ప్రభావతి పూసపాటి “అయ్యా!ఈ ఆశీర్వచనంతో మీ అన్నగారి కార్యక్రమాలన్నీ సక్రమంగా పూర్తి అయినట్లే ” అని పార్వతీశం ముగ్గురు కొడుకుల తలల మీద అక్షింతలు వేసి,…