రత్నశ్రీ వఠెం

పొద్దు పొడుపు

రచన: రత్నశ్రీ వఠెం “కౌసల్యా సుప్రజా రామా” ఫోన్ లో అలారం రింగ్ టోన్ మోగేసరికి గాఢనిద్రలో ఉన్న నేను ఉలిక్కిపడి లేచాను. “మరో పొద్దు మొదలయింది…