రమా శాండిల్య

పరిపూర్ణం

రచన : రమ శాండిల్య భానుమూర్తి ఒక మధ్య తరగతి చిరు ఉద్యోగి. అతనికి అమ్మవైపువారి నుంచి కానీ, అత్తగారి వైపునుంచి కానీ ఎటువంటి ఆధారం లేదు.…

యోగాసనాలు 1

రచన: రమా శాండిల్య హరి ఓం మిత్రులందరికీ శుభోదయ వందనం ఈ రోజు నుంచి యోగాను గురించి తెలుసుకొందాం యోగా అనగానే అందరికీ ఆసనంలో కూర్చోడం అనుకుంటాము.…