లలితావర్మ

అద్దం

రచన: లలితావర్మ   కిరణ్ చాలా అసహనంగా వున్నాడు. ఏసీ కారులో వెళ్తున్నా చెమటలు పడ్తున్నాయి.  మే నెల హైదరాబాద్  లో  ఎండ తీక్షణంగా వుంది. దానికి…