లలిత వర్మ

ప్రేరణ

రచన: లలితా వర్మ “అక్కడ సీటుంది కూర్చోండి.” తన వెనకగా వినబడిన చిరపరిచితమైన కంఠస్వరం తల వెనక్కి తిప్పేలాచేసింది. వెనుదిరిగిన వాసంతి తన వెనకాల నిలబడిన వ్యక్తిని…