గడసరి అత్త – సొగసరి కోడలు

You may also like...

4 Responses

 1. Lakshmi Moorty says:

  ఈ వీడియో చాల సరదాగా ఈ కాలం అత్తా కోడల్ల సంభాషన బాగుంది. ఆసలు ఈ కోడలు చాలా మంచిది. చాలాకోడళ్ళు అసలు ఇండియా నుండి అత్తగారిని ఇలా రప్పించి ఉంచుకోవడం లేదు ఇటువంటి బాధలు పడకుండా. ఈ అత్తగారు కూడా అమెరికా లో ఉద్యొగం చేసి తన కారు, ఇల్లూ భరిస్తే తెలిసి వస్తుంది.ఏ తరం వళ్ళు వాళ్ళకి తగినట్లుగా, తోచినంటుగా, వీలయింతగా పిల్లల్ని పెంచేరు. ఏదో 6 నెలలు చుట్టం చూపుగా వచ్చి వెళ్ళి పోతే పరవాలేదు.

 2. mala says:

  వీడియో స్కిట్ ఐడియా బాగుంది.

 3. Divyajawahar says:

  చాలా బాగుంది మీ గడసరి అత్త సొగసరి కోడలు,కానీ కొంచెం వాయిస్ క్లారిటీ ఉంటె బాగుండేది .

 1. June 13, 2017

  […] గడసరి అత్త – సొగసరి కోడలు 02. రంగుల  “భ్రమ”రం 03. దుఃఖ విముక్తి […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *