నిజాలు

రచన: పారనంది శాంతకుమారి.

అమ్మలాంటి చంద్రుడున్నా…
నాన్నలాంటి సూర్యుడులేని రాత్రిలో,
ఎంతటి భయమో మనని వాటేస్తుంది.
తెల్లవారితేమాత్రం…
అదేభయం ముఖం చాటేస్తుంది.
అమ్మ ప్రేమలాంటి వెన్నెల-
ఇవ్వలేని ధైర్యాన్ని,
నాన్నప్రేమలాంటి వెలుగు
ఆశ్చర్యంగా ఇవ్వగలుస్తుంది.
వెన్నెల ఇచ్చేఆహ్లాదం కన్నా
వెలుగు ఇచ్చే ఆరోగ్యమే
జీవితాన్ని సాఫీగా నడిపిస్తుంది.
వెన్నెలవల్ల కలిగే బ్రాంతులనుండి
వెలుగు మనని విడిపిస్తుంది,
వాస్తవంలోని విలువలను మనకి నేర్పిస్తుంది.
అనుభవిస్తే….వెన్నెల ఇచ్చే చల్లదనం కన్నా
వెలుగు ఇచ్చే వెచ్చదనం మిన్నఅనిపిస్తుంది.
ఆలోచిస్తే….వెన్నెల వెదజల్లే చల్లదనానికి
వెలుగు ఇచ్చే వెచ్చదనమే కారణమని తెలుస్తుంది.
నిశితంగా చుస్తే….
నాన్నకంటే వేరుగా కనబడని అమ్మలా
వెలుగులోని ఒకభాగమై వెన్నెల వికసిస్తోందని
అర్ధమవుతుంది.

1 thought on “నిజాలు

Leave a Comment