ప్రయాణం

You may also like...

2 Responses

  1. Varaprasad. says:

    ప్రతీ 200 km కూ డ్రైవర్ని తప్పని సరిగా check చెయ్యాలి.

  2. మంజు says:

    బాగా రాశారు..
    టెక్నాలజీ మూలంగా చెడుని

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *