భగవంతుల రహస్య సమావేశం

You may also like...

4 Responses

  1. శ్రీకాంత గుమ్ములూరి. says:

    అల్లా.. విష్ణు.. ఏసు.. ల ఏకాభిప్రాయం వైనం బాగుంది. అభినందనలు రచయితకు!!!

  2. శ్రీకాంత్ గుమ్ములూరి. says:

    అల్లా.. విష్ణు.. ఏసు .. లు ఏక కంఠంతో ఉద్ఘాటించిన వైనం చాలా బాగుందండీ…. అభినందనలు మీకు!!!

  3. జనాలు అంధవిశ్వాసంతో..మతాల మారణ హోమాన్ని ఎలా సృష్టిస్తున్నారో…విరుగుడు ఏమిటో భలే క్లుప్తంగా చెప్పారు.. చాలా బావుంది.. రచయితకు అభినందనలు

  1. February 2, 2019

    […] భగవంతుల రహస్య సమావేశం 2. మానవత్వం 3. బ్రహ్మలిఖితం 22 4. కంభంపాటి […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *