ఖజానా

You may also like...

2 Responses

  1. చక్కని సందేశం. కథ బాగుంది. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో మనసులోని లోతునున్న లోటును బయట పెట్టగలిగే సామర్థ్యముమున్న కథాంశము.

  1. June 3, 2019

    […] కథలు – పరివర్తన 2.  ఆత్మీయ బంధాలు 3.  ఖజానా 4.  గిలకమ్మ కతలు – “పెద్దోల్లైపోతే ..ఏం […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *