రచన: అద్విత శ్రీరాగం

 

1 . నీ కోసం
నా కనుల పుష్పాలు వికసించాయి
అన్వేషణ పరిమళాలతోనే .

2 . నీ అడుగులు
నా హృదయంలో ధ్వనిస్తున్నాయి
నేను పరచిన పూలమీద .

3 . నా ఓణీ
గాలితో  ఏదో ఊసులాడుతోంది
మేఘ సందేశం పంపటానికి.

4 . మౌనం
నాకెంత ఇష్టమో !
హృదయ పత్రంపై ప్రేమలేఖ రాయటం .

5 . ప్రయాణం
గమ్యం నీవే సౌమ్యం నీవే
జీవితం పరుగు కాదు హంసధ్వని

By Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

వర్గాలు
భోషాణం
ఇటీవలి వ్యాఖ్యలు