1. ఉప్పుతాత

You may also like...

2 Responses

  1. P.kasi viswanadham says:

    Dhanyavadalu madam garu.

  2. మనిషిని…పచ్చని చెట్లను,శ్రమయి జీవన సౌందర్యాన్ని ప్రేమింపచేసే మంచి కథ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *