జలజం… మొహమాటం.

You may also like...

1 Response

  1. December 4, 2019

    […] గాయపడ్డారు 14.కళ్యాణ వైభోగమే 15.జలజం… మొహమాటం. 16.గడిలోదాగిన వైజ్ఞానిక నుడి – 2 […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *