రచన: చందు కె శేఖర్

నిదుర పోదామంటే నిదుర రాదాయే
తెల్లవారిందంటే టెన్షన్ మొదలాయే
వ్యాయామానికి వేళ సరిపోదాయే
పూజకు సమయంలేక దండమాయే
ఆఫిసుకి ఉరుకులు పరుగులాయే
ఎంత పరుగెడినా ఆఫీసుకి లేటాయే
లేటుకి కాటు శాలరీ కట్ ఆయే
ఎంత పని చేసినా గుర్తింపు లేదాయే
పనికి తగ్గ ప్రతిఫలం లేదాయే
మన పని చాలక ఇతరుల పని కూడాయే
సాయంత్రం ఆరైనా పని తెగదాయే
ఆరు ఎనిమిదాయె, తొమ్మిదాయే
మల్లి ఉరుకులు పరుగులతో ఇంటికి పాయే
ఇంట్లో ఏ పనికి సమయముండదాయే
ఇంట్లోవాళ్ళు ఎడమొహాలు పెడమొహాలయే
హడావుడి మొక్కుబడి పనులాయే
తిండికి కూడా తీరిక లేదాయే
రాత్రి పడుకునేసరికి సగం పొద్దాయే
మల్లి తెల్లవారుకూ షురువాయే
గిర్రున కాలం తిరుగునాయే
జీవితచక్రమింతేనాయే

By Editor

One thought on “జీవిత గమనం”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *