చిటికెన వ్రేలు

You may also like...

2 Responses

  1. గండికోట వారిజ says:

    Excellent ఎప్పటిలాగే..!

  1. May 3, 2017

    […] అక్షర రవళి 12. సీతారామ కళ్యాణం 13. చిటికెన వ్రేలు 14.మీమాంస 15. తల్లి “వేరు” 16. జీవిత  […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *