మనసు తడిపిన గోదారి కథలు

You may also like...

3 Responses

  1. C.Umadevi says:

    Thank you and wish you all the best nanna.

  2. Kameswari chengalavala says:

    ధాంక్స్ ఉమాదేవీ గారూ! నేను రాసిన “గుండెల్లో గోదారి” కథల సంపుటి ని మీ వంటి పెద్ద రచయిత్రి చక్కగా సమీక్షించడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. మీకు నా ధన్యవాదాలు.

  1. October 3, 2019

    […] కంట్రోల్ 7.గిలకమ్మ కతలు – అనాపోతే? 8. మనసు తడిపిన గోదారి కథలు 9. అతివలు అంత సులభమా….. 10. ఆ బాల్యమే […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *