బ్రహ్మలిఖితం 21

You may also like...

1 Response

  1. మొత్తానికి కూతురికి తండ్రిని అప్పచెప్పారు..మనిషికి మరణమే లేకుండా చేయాలనే పిచ్చి తో సంసారాన్ని గాలికి వదిలేసిన విజ్ఞాన మూర్ఖుడిని కూడా గౌరవించడం కేవలం..రక్తం పంచుకుని పుట్టిన బిడ్డలకే సాధ్యం?! చాలా బావుంది శారద గారూ… అభినందనలు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *